Pro návštěvníky
Předměty ze sbírek
obraz

Mince

Odběr novinek
Facebook

Pro školy

+ SPECIÁLNÍ PROGRAM PRO ZÁMEČEK POHANSKO

+ KONTAKTNÍ OSOBA A LEKTOR PROGRAMŮ:

Mgr. Libor Kalčík

archeolog

Mobil: +420 730 807 175

email: libor.kalcik@muzeumbv.cz

 •  

 

 + DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 • cena programu: 50 Kč na žáka (pedagogický doprovod zdarma)
 • doprava na zámeček Pohansko: trasu k zámečku můžete s žáky zdolat pěšky, na kole nebo na bruslích po cca dvou kilometrech asfaltové lesní cestě. Po domluvě je možný příjezd autobusu až k zámečku Pohansko (je však nutná domluva s kontaktní osobou, Pohansko je součást chráněné obory).
 • programy jsou situovány do zámečku Pohansko, je tedy možné, aby byl realizován za každého počasí
 • budou realizovány v průběhu dalších let

 

 

 

 

 

 

 

 

 • JAK SE ŽILO V PRAVĚKU

  cílová skupina: žáci 1. a 2. tříd základních škol
 • možnost objednání na program: 29.6. - 1.6.2018, 5.6. - 8.6.2018, 11.9. - 14.9.2018, 18.9. - 21.9.2018
 • místo programu: zámeček Pohanko
 • délka programu: 90 minut
 • náplň programu: žáci se interaktivním způsobem seznámí s typickými činnostmi paleolitického lovce, způsobem jeho života (bydlení, obývání, strava), děti se v průběhu programu stanou pravěkými lidmi a vyzkouší si repliky pravěkých nástrojů pomocí hmatové dílny, zapojí ale také čich a sluch při zjišťování toho, co mohl pravěký člověk ve své době vnímat, ve výtvarné dílně ztvární lov pravěkého člověka při snaze se uživit 
 • návaznost na RVP: klíčové kompetence – k učení (děti netradičním způsobem získají nové poznatky o životě pravěkého člověka), komunikativní (dokáže formulovat jednoduché odpovědi na zadané otázky lektorem), pracovní (získá povědomí o nástrojích pravěkého člověka), vzdělávací oblasti – člověk a jeho svět (děti vnímají rozdíl mezi činnostmi v současnosti a v pravěku – tematický okruh Lidé a čas)
 • letáček s informacemi zde
 
Jak se žilo v pravěku
Jak se žilo v pravěku
Jak se žilo v pravěku
Jak se žilo v pravěku
Jak se žilo v pravěku
Jak se žilo v pravěku
Jak se žilo v pravěku
Jak se žilo v pravěku
Jak se žilo v pravěku
Jak se žilo v pravěku
 

 

  ZA ČASŮ PRAVĚKÉHO ZEMĚDĚLCE

 • cílová skupina: žáci 3. a 4. tříd základních škol
 • možnost objednání na program: 29.6. - 1.6.2018, 5.6. - 8.6.2018, 11.9. - 14.9.2018, 18.9. - 21.9.2018
 • místo programu: zámeček Pohanko
 • délka programu: 90 minut
 • náplň programu: žáci si osvojí rozdíl mezi pravěkým lovcem a usazeným zemědělcem, cílem programu je, aby si žáci osvojili způsob bydlení a odívání pravěkého zemědělce (děti si během programu vyzkouší oděvy pravěkého člověka spolu s replikami doplňků, výrobní postupy látek a vytvoří si vlastní polozemnici k bydlení), zjistí rozdíl mezi stravováním dnes a v pravěku (žáci si vyzkouší na zrnotěrce mletí zrna na kaši, vytvoří si pomocí obrazového materiálu představu o masité stravě jako součástí jídelníčku), v závěrečné fázi programu si pak žáci vyzkouší, jak trávil pravěký zemědělec volný čas – především si pomocí replik vyzkouší výrobu pravěkých nástrojů pro lov 
 • návaznost na RVP: klíčové kompetence – k učení (děti si rozšíří interaktivním způsobem znalosti o životě pravěkého zemědělce), komunikativní (v závěru programu dokáže formulovat výrazy vztahující se k jednotlivým oblastem života pravěkého zemědělce), pracovní (dokáže aktivně pracovat s replikami nástrojů), vzdělávací oblasti – člověk a jeho svět (děti vnímají rozdíl mezi činnostmi v současnosti a v pravěku – tematický okruh Lidé a čas)
 • letáček s informacemi zde
Za časů pravěkého zemědělce
Za časů pravěkého zemědělce
Za časů pravěkého zemědělce
Za časů pravěkého zemědělce
Za časů pravěkého zemědělce
Za časů pravěkého zemědělce
Za časů pravěkého zemědělce
Za časů pravěkého zemědělce
Za časů pravěkého zemědělce
Za časů pravěkého zemědělce
 

 PO STOPÁCH DÁVNÝCH SLOVANŮ

 • cílová skupina: žáci 5. a 6. tříd základních škol, prvního stupně nižších gymnázií
 • možnost objednání na program: 29.6. - 1.6.2018, 5.6. - 8.6.2018, 11.9. - 14.9.2018, 18.9. - 21.9.2018
 • místo programu: zámeček Pohanko
 • délka programu: 90 minut
 • náplň programu: žáci se seznámí s částí expozice zámečku Pohansko – poznatky o řemeslné výrobě Slovanů na hradisku Pohansko. Děti se v programu promění v děti žijící ve velkomoravském hradisku, které se rozhodují, jaké budoucí povolání si zvolí. Ve skupinách pak získávají informace do pracovních listů z panelů i samotných předmětů, následně lektorka na základě práce s replikami řemeslných výrobků a nástrojů jejich poznatky doplňuje.
 • návaznost na RVP: klíčové kompetence – k učení (děti získají informace o životě Slovanů na velkomoravském hradisku), k řešení problému (dokáží pracovat s pracovními listy, vyhledávat informace v textech a obrázcích, pomocí objektového učení získává informace z předmětů), komunikativní (umí pracovat a hledat informace ve skupině, dokáže formulovat závěry ze svých zjištěných poznatků), vzdělávací oblasti – člověk a společnost – dějepis: počátky lidské společnosti (žák dokáže poukázat na řemeslnou vyspělost kultury Slovanů), výchova k občanství: člověk ve společnosti (žák vnímá výjimečnost regionálního hradiska Pohansko, dokáže říci o jeho významu pro historický vývoj společnosti
 • letáček s informacemi zde

 

PŘÍPAD SLOVAN?

 • cílová skupina: žáci 7. až 9. tříd základních škol, nižšího stupně gymnázií
 • možnost objednání na program: 29.6. - 1.6.2018, 5.6. - 8.6.2018, 11.9. - 14.9.2018, 18.9. - 21.9.2018
 • místo programu: zámeček Pohanko
 • délka programu: 90 minut

 • náplň programu: žáci se seznámí s částí expozice zámečku Pohansko – s moderními metodami antropologie a archeologie. Program navazuje na znalosti biologie člověka a zaměřuje se na práci s kosterními pozůstatky nalezenými na hradisku Pohansko. Žáci se během programu seznámí se základními metodami práce antropologa – určení pohlaví pomocí rozdílných znaků koster a hrobové výbavy, určení staří – pomocí určení opotřebování chrupu, poznají deformace a patologie na kostrách, které přináší další informace o stavu společnosti, a následně budou seznámeni s moderními metodami rekonstrukce. Na závěr programu je čeká vyřešení záhady nalezené kostry na základě získaných informací. V rámci programu budou žáci vyplňovat badatelské listy, pracovat s exponáty a obrazovým a textovým materiálem různého charakteru.
 • návaznost na RVP: klíčové kompetence – k učení (žáci získají základní znalosti z práce antropologa, druhotně prohloubí znalosti z biologie člověka), k řešení problému (dokáží pracovat se získanými informacemi a následně je použít v samostatné tvůrčí činnosti), komunikativní (formulují své názory před spolužáky ve skupinách, dokáží obhájit svůj názor), vzdělávací oblasti – člověk a společnost – dějepis: počátky lidské společnosti (žáci získají povědomí o společnosti Slovanů pomocí autentického předmětového materiálu), výchova k občanství: člověk ve společnosti (žák vnímá výjimečnost regionálního hradiska Pohansko), člověk a společnost: přírodopis – biologie člověka (dokáže pracovat s fyziologií člověka)
 • letáček s informacemi zde

Pastelka MMG

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Školy navštěvující Městské muzeum a galerii Břeclav si mohou zakoupit na rok 2018 permanentku, která bude opravňovat žáky (včetně doprovodu) ke vstupu na jakoukoliv výstavu ve všech objektech MMG. Více informací k možnosti zakoupení permanentky naleznete v přiloženém dokumentu. 

 

Permanentky pro školy - dopis zde

 

 

Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace připravilo k výstavě ZIMA NA SLOVÁCKU edukační program pro žáky 1. st. ZŠ a komentované prohlídky pro žáky 2. st. ZŠ. K programu je pro žáky přípraven pracovní list.

 

Zima na Slovácku… aneb co se dělo na dvoře i v teple jizby

Pojďte se s námi podívat, jak to vypadalo o adventu a vánočním čase na Slovácku. Dozvíte se něco o tradičních obchůzkách a zvycích, o typických zimních pracovních činnostech a můžete si prohlédnout předměty, které u vás doma už asi nenajdete.

 

 • termín: 30. 11. 2018 – 13. 1. 2019  
 • místo: muzeum pod vodárnou
 • délka programu: 45 - 60 minut
 • vstupné: 25,- /žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Na program i komentovanou prohlídku se prosím předem přihlašujte u Mgr. Jany Kyšové:

jana.kysova@muzeumbv.cz, tel.: +420 736 501 943

 

 

 

 

 

 

 

Programy ke stálým expozicím:

  

Židovství Břeclavi

 

výstava

 • cílová skupina: žáci základních škol 4. – 9. tříd, žáci středních škol a gymnázií
 • termín: celoročně
 • místo programu: synagoga Břeclav
 • délka programu: 45 minut
 • formou výkladu získají žáci přehled o regionálních dějinách, tj. životě židovského obyvatelstva v Břeclavi a jeho osudech na pozadí „velkých“ dějin, zážitek umocňuje přítomnost v autentickém prostředí břeclavské synagogy
 • po dohodě je také možné s průvodcem absolvovat procházku židovským hřbitovem
 • návaznost na RVP: klíčové kompetence – občanské, vzdělávací oblasti – člověk a společnost
 • více o expozici zde
 

 

Život Slovanů

 

výstava

 • cílová skupina: primárně žáci 5. – 6. tříd, komentovaná prohlídka s archeologem je možná také pro žáky druhého stupně základních škol a středních škol
 • termín: duben-říjen
 • místo programu: zámeček Pohansko
 • délka programu: 45-60 minut
 • popis programu: komentovaná prohlídka expozice s archeologem poukáže na význam hradiska Pohansko a života starých Slovanů, program může být doplněn prohlídkou okolí hradiska, především nalezeného kostela
 • návaznost na RVP: klíčové kompetence – občanské, k učení, vzdělávací oblasti – člověk a společnost
 • více o expozici zde
 

 

 KONTAKTNÍ OSOBA

Vedoucí úseku muzea a galerie

Mgr. Silvie Vymyslická

mobil:+420 734 866 594

silvie.vymyslicka@muzeumbv.cz

 

PŘED NÁVŠTĚVOU MUZEA

      • Než se vydáte do některého z objektů Městského muzea a galerie Břeclav, objednejte svou návštěvu u kontaktní osoby. Objednané skupiny jsou brány přednostně. Nahlaste název školy, třídu, počet dětí, datum a hodinu návštěvy, zanechte na sebe kontakt. Je dobré kontaktní osobu upozornit, zda jsou ve Vaší třídě děti se speciálními potřebami.
      • Vezměte na vědomí, že programy jsou koncipovány většinou pro jednu třídu, není tedy dobré v rámci jedné návštěvy brát zároveň více tříd. Lektor lépe komunikuje s menší skupinou, ve které může individuální pracovat s každým žákem.
      • Žáky na návštěvu muzea připravte – sdělte jim název programu nebo výstavy, na kterou se chystáte. Zjistěte, zda o tématu mají nějaké informace. Po skončení návštěvy proveďte u žáků evaluaci, sekundárně pracujte se získanými informacemi.
      • Při samotné návštěvě nezasahujte lektoru, muzejnímu pedagogovi nebo průvodci do programu. Pokud máte k programu nějakou připomínku, sdělte ji kompetentní osobě stranou, aby co nejméně zasahovala do programu.
      • Při koncipování programů se snažíme využívat řady technik a přístupů k tématu. Ve výstavách jsou využívány interaktivní koutky, ve kterých si děti vyzkouší to, co slyší ve výkladu. Pokud je to možné, využíváme možnost „hands on“, tedy „sáhnout si“ na předmět a vnímat tak informaci jiným smyslem. Oblíbenou pomůckou se stávají pracovní listy, se kterými děti během návštěvy pracují a po skončení si je odnášejí domů. U galerijních výstav vytváříme tzv. animační programy, ve kterých děti přistupují k výtvarným dílům skrze vlastní prožitek z tvorby. Ke každému tématu výstavy i programu je přistupováno individuálně, nečekejte tedy stejnou techniku ve všech výstavách a programech. O individuální přístup se lektoři snaží také vzhledem ke skupině, proto je také náročnost výkladu, práce s tématem i délka přizpůsobována konkrétní třídě.
      • Za děti přicházející do muzea na program nepřebírá zodpovědnost lektor nebo průvodce, ale odpovědnost zůstává na pedagogickém či odborném doprovodu, který doprovází děti do muzea.
      • Po skončení programu můžete vyjádřit svou spokojenost nebo nespokojenost s programem rozhovorem s lektorem, zápisem do návštěvní knihy nebo emailem. Vaše podněty jsou pro nás důležité.

 

Děti do 6 let mají vstup zdarma, žáci od 6 do 15 let a studenti po předložení dokladu platí snížené vstupné.

Základní vstupné: 50 Kč

Snížené vstupné: 25 Kč

Pedagogický doprovod školních skupin: zdarma

 

 

 

 

 

Program MALOVÁNÍ S JAROSLAVEM BLAŽKEM, 2012
Program PŘÍBĚHY ALOISE MIKULKY, 2013
Výstava KOLONIÁL PANA BAJZY, 2012
Výstava BŘECLAV POD HÁKOVÝM KŘÍŽEM, 2012
Výstava JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY, 2012
Výstava MERKUR, 2013
Výstava POHÁDKOVÝ SVĚT ČESKÝCH ILUSTRÁTORŮ, 2011
Výstava PRADĚDEČEK PO ŠKOLE, 2011
Výstava STROMY JAKO DOMY, 2006
Výstava ZÁMECKÉ INTERIÉRY V ZIMĚ, 2013